דברי איתנו whatsapp
דברי איתנו whatsapp
0

תקנון האתר

כללי

 1. אתר מרזי מורית הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת מרזי מורית בע"מ (להלן – האתר ו/או החברה). האתר מציג בפני הגולשים מידע ותכנים בתחום הרזיה, דיאטה, חיטוב, הפחתת משקל, שמירת משקל והנוסחאות הבלעדיות קילוויטין-1 + קילוויטין-2 + סילואט + צלוליט + TOPRESULTS.
 2. מטרתו של תקנון זה להסדיר את השימוש באתר. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם. אין לרכוש ואין לעשות שימוש בתכנית המופיעה באתר בהיעדר הסכמה מלאה לתקנון זה.
 3. בתקנון זה יינתנו למונחים הבאים הפירושים שלהלן: "מידע" –  כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. "האתר" –  אתר מרזי מורית. "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.
 4. הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
 5. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש הסכם זה על-פיהן.
 6. כל דבר האמור בתקנון זה ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים.
 7. בעל האתר רשאי לשנות את שם האתר ו/או עיצובו ו/או מתכונתו ו/או כתובתו ו/או לסגור אותו כליל בכל עת, ולפי שיקול דעתו.
 8. בעל האתר שומר לעצמו הזכות לחסום את הגישה לאתר לכל מי שיפר הוראות תקנון זה ו/או כל דין  וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בכל הליך משפטי על פי דין כנגדו.
 9. תקנון זה מהווה הסכם בין בעל האתר לבין המשתמש והוא ממצה את כל המוסכם בין הצדדים. כל הסכם ו/או הבנה קודמים, ככל שהתקיימו בטלים בזה.
 10. המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר לפי דרישתו הראשונה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 11. המשתמש מאשר בזאת, שההזמנה שביצע/שיבצע נעשתה לאחר שקרא והבין את אופן השימוש היומי בתכנית. כמו כן, המשתמש מאשר, כי קרא ובדק את כל רכיבי התכנית והם נמצאו מתאימים לבריאותו וליכולות השימוש שלו באופן יומי וקבוע.

הגבלת אחריות

 1. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם והאתר לא יישא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 2. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. האתר אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע למשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
 3. כל התכנים המתפרסמים באתר, לרבות טיפים, רעיונות והמלצות, מיועדים לאנשים בריאים, ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או אחר. יישום התכנים הנ"ל הינו באחריות בלעדית של המשתמש, והאתר אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש בתכני האתר.
 4. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 5. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 6. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרות לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
 7. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. האתר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתר. האתר לא ישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 8. האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
  האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהיא.

 

 תנאים לשימוש במידע

 1. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות האתר.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 4. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.
 5. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
 6. לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 7. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

 

תנאי השימוש בפורומים ו/או בלוגים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

1. האתר מאפשר למשתמש להשתתף בפורומים ובלוגים, שיהיו בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי האתר (להלן- הפורומים) ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- ההודעות). לצורך תפעול תקין של אפשרויות הפורום, ולצורך שליחת הודעות לדוא"ל המשתמש, יעשה האתר שימוש ב cookies אשר יעברו לדפדפן של המשתמש.
2. התוכן המופיע בפורומים אינו תוכן המסופק ו/או נערך ע"י האתר ו/או מי מטעמו, והוא מוצג כפי שהוא. ההודעות בפורומים אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי האתר והן מוצגות בפורומים כפי שהן, מבלי שהאתר בודק את
מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן. האתר לא יישא בכל אחריות לכל אי התאמה, נכונות, אמינות, טעות, הטעיה, אי דיוקים, פגיעה באדם ו/או חברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני ו/או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה
מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות, לרבות הודעות המתפרסמות מטעם מנהלי הפורומים.
3.  התוכן וההודעות המופיעים בפורומים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בהם.
ההודעות שבפורומים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים והאתר אינו אחראי לקישוריות אלו ו/או לתוכן מקורות אחרים.
4. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
5.  המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
6.  ידוע למשתמש, כי האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש. האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילותו של משתמש בפורומים לפי שיקול דעתו, וללא מתן הסברים או הודעה מראש. האתר רשאי להפסיק פעילותו של מנהל פורום בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הסברים או הודעה מראש. מודגש כי הרשות לנהל פורום באתר נעשית בהתנדבות ואינה יוצרת יחסי עובד מעביד לכל דבר ועניין.
7.   מובהר בזאת, כי האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום ההודעה.
8.   האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בעניין זה.

הגנת הפרטיות

 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששאלון ההרשמה, יועבר לטיפול הצוות המקצועי לשימושם במסגרת תכנית הדיאטה וטיפול בשומנים.
 2. החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמש ומחויבת לשמור על מידע אישי שהמשתמש חולק אתה. באופן כללי, ניתן לגלוש באתר גם מבלי לתת לחברה פרטים אודות המשתמש.
 3. מטרת הסכם זה הינה להסביר כיצד החברה אוספת ומשתמשת במידע הניתן על ידך, כאשר אתה מבקש לקבל פרטים נוספים, ו/או כאשר אתה בוחר לעשות זאת.
 4. לצורך קבלת שירותים מסוימים ולצורך הרשמה לשיטת מרזי מורית ומוצריה (להלן: השירותים) תתבצע הרשמה. בעת ההרשמה ידרשו המשתמשים למלא שאלון הרשמה, על פי ההנחיות המופיעות בו.
 5. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של האתר והוא יעשה בו שימוש בכפוף להוראות הדין.
 6. האתר יורשה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ההרשמה או הצטרפות ו/או לשירותים שבאתר.
 7. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור לאתר פרטים כלשהם. יחד עם זאת, קבלת חלק מהשירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בשאלון ההצטרפות כשדות חובה.
 8. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתר. בנוסף, האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. היה והמשתמש יחפוץ בכך ויודיע רשמית לאתר יוצאו פרטי המשתמש ממאגר הנתונים של האתר.
 9. האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם הוא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה יהא האתר רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 10. מובהר כי האתר פועל לאבטחת המידע ונוקט אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר באתר המהווה חלק מרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו לבחור האם למוסר את פרטיו לאתר. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתר כל אחריות.

סיום ההתקשרות

 1. האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבות כלשהי של המשתמש כאמור בהסכם זה.
 3. האתר שומר על זכותו לשנות את ההוראות וכללי השימוש מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר והמשתתפים מתבקשים לעיין בתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

תנאי התוכנית באינטרנט

 1. ידוע למנוי כי התוכנית והתפריט שיקבל מבוססים על הפרטים שמסר ועל שאלון הבריאות שמילא, לכן תנאי בסיסי הינו מילוי פרטים מלאים ומדויקים, נכונים ועדכניים.
  ידוע למנוי כי האתר, מפעיליו ועובדיו, אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים ומומלץ כי בטרם יתחיל בתוכנית יתייעץ עם רופא באם הנו כשיר להשתתף בתוכנית. במידה והמנוי מתחת לגיל 18, עליו לצרף מסמך הסכמה מאחד ההורים שיישלח בפקס אל מפעילי האתר. המנוי יודע כי התכנית אסורה לנוער מתחת לגיל 12.

ביטול רכישה או מנוי

 1. על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות והוראות חוק הגנת הצרכן 1982 לא ניתן לבצע שימוש חוזר במוצר/תכשיר מזון/בריאותי לאחר שאריזתו החיצונית נפתחה – ולפיכך אין אפשרות להחזר כספי. ניתן להחזיר אך ורק אריזת משלוח של ערכה שלא נפתחה ונשארה סגורה הרמטית. הזיכוי הכספי (הכולל את הסך הכספי ששילמת פחות הוצאות החברה בגין התאמת תפריט, אריזה ומשלוח ע"ס 200 ₪) – ייעשה ישירות לכרטיס האשראי ממנו שולמה ההזמנה. ערכות שיישלחו בדואר לא ייחשבו כהחזרים תקפים לזיכוי כל שהוא. בנוסף, יש להדגיש שצ'קים שלא יכובדו יועברו לטיפול משפטי ולהוצאה לפועל.

מבצע 1+1 מתנה

 1. מבצע "1+1 מתנה" = ערכה מלאה ל-20 יום + כמוסות קילוויטין-1/ קילוויטין-2
 2. אין כפל מבצעים והנחות!!
 3. המבצע לא חל על מוצרים בודדים!


אופן ביצוע ההרשמה

 1. לאחר שביצע המנוי את ההרשמה תתקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הרשמתו. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את השרות המתבקש והוא רק מעיד שפרטי ההרשמה נקלטו במערכת.
  רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המנוי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההרשמה, תיחשב ההרשמה כברת ביצוע ויתחיל המנוי בתכנית.
  בנוסף לנאמר לעיל, יהא צורך באישור נוסף של פרטי המנוי, מילוי השאלון האישי והצהרת הבריאות שחתם עליו, כתנאי לתחילת התוכנית.
  מנוי לתכנית הנו ל- 20 יום לפחות  או על פי החבילה הנבחרת.
  החיוב מתבצע עפ"י פרטי כרטיס האשראי המצויים במערכת האתר.
  ניתן לשלם בדואר באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של החברה.
  ניתן גם לשלם באמצעות צ'ק או מזומן (מזומן בתשלום אחד) שיצורפו לשאלון ההרשמה וישלחו בדואר שליחים או רשום לכתובת: מרזי מורית, יהודה הלוי 39 ת"א.

אופן ביצוע התשלום

 1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין או באמצעות PAYPAL. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.
  ניתן לשלם בדואר באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של החברה.
  ניתן גם לשלם בצ'ק או מזומן (מזומן בתשלום אחד) שיצורפו לשאלון ההרשמה וישלחו בדואר שליחים/ רשום לכתובת: מרזי מורית, יהודה הלוי 39 ת"א.

 אבטחה

 1. כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים, מאובטחים בטכנולוגייתSSL . פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

 

תנאי ההשתתפות בתכנית

הדיאטה מיועדת לאנשים בריאים בדרך כלל ואיננה מתאימה ל: בעלי עבר של התקפי לב, לסובלים מאפילפסיה, לסובלים מסכרת המטופלת באינסולין, לנשים בהריון ולנשים מניקות.
במידה והמנוי מתחת לגיל 18, עליו לצרף מסמך הסכמה מאחד ההורים שיישלח בפקס אל  מפעילי האתר.
המנוי יודע כי התכנית אסורה לנוער מתחת לגיל 12.
 

תנאים נוספים

 1. פעולת הרכישה מהווה הסכם התקשרות בין אם ההזמנה בוצעה באמצעות האתר ובין אם באמצעות הטלפון או הפקס המופיעים באתר.
 2. פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של האתר. מפעילי האתר לא יעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר.
  החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.
  בכל מקרה בו מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתר.

 

דין ומקום שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לתקנון זה, לאתר ולשירותים הניתנים בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר בתל-אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד. המשתמש מסכים ומתחייב לעבור בדיקות פוליגרף ובדיקות פסיכולוגיות בכל מקרה של פנייה לערכאות, בכדי לוודא אמיתות והתאמה לשימוש בתכנית זו. משתמש שאינו מסכים לכך מתבקש שלא לרכוש את המוצר.

קניין רוחני

 1. חלק מנכסיה של החברה הינו קניינה הרוחני. הנך מתחייב שלא לפגוע בצורה כלשהי בזכויות הקניין הרוחני של החברה.
 2. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 3. מבלי לגרוע מהזכויות לעיל, ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעל האתר.
 4. מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלקים מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, ללא היתר מראש ובכתב מבעל האתר.

טיפול בתקלות

 1. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא ישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.
 2. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר, לרבות בבלוגים ו/או בפורומים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

קישורים

 1. הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. בעל האתר אינו מתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוון ואינו נותן כל התחייבות ו/או גושפנקא ו/או המלצה ו/או אחריות בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או בקשר לכל תוכן המצוי בו.
 2. יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שיובילו לעמוד השער של האתר ולא לעמוד פנימי ושהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו כל הפניה לקישור לפי שיקול דעתו המוחלט.
 3. בעל האתר שומר על זכותו לדרוש הסרת כל קישור שאינו חפץ בו מכל סיבה שהיא ו/או להסירו בעצמו לפי שיקול דעתו.

 

תלונות

כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש  לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב ללוח זמנים כלשהו ואינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי הדין בישראל.

הוראות כלליות

 1. המשתמש מאשר כי תשובותיו לכל השאלות הן כנות ומלאות.
 2. המשתמש מצהיר כי אין לו כל מגבלה רפואית המונעת ממנו לקחת חלק בתכנית .
 3. התכנית ומרכיביה מסווגת כ"תוסף תזונה" ע"פ הגדרת משרד הבריאות ומאושרת לשימוש ללא צורך באישור רפואי. האתר אינו מוסד או ארגון רפואי וצוות האתר אינו מעניק למשתמשים בו ייעוץ או אבחון רפואי כלשהו. אין באמור באתר או בכל שירות או מוצר המוצע בו כדי להוות ייעוץ או אבחון רפואי, תזונתי , פסיכולוגי או ספורטיבי כלשהו. כל מידע או דיווח כלשהו, המופק או נשלח על ידי האתר לאחר מסירת נתונים על ידי המשתמש –  אין בו כדי להוות או להחליף ייעוץ או אבחון רפואי, תזונתי, פסיכולוגי, ספורטיבי, קוסמטי, או טיפול רפואי כלשהו. המשתמש מודע גם כי אין בשירות המלצה להפסיק טיפול או ייעוץ קודם / אחר מכל תחום שהוא, בין אם רפואי ובין אם לאו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ויש לראות במידע שבאתר כמידע אינפורמטיבי בלבד שאיננו מחליף ייעוץ רפואי אישי.
 4. הדיאטה מיועדת לאנשים בריאים בדרך כלל ואיננה מתאימה ל: בעלי עבר של התקפי לב, לסובלים מאפילפסיה, לסובלים מסכרת המטופלת באינסולין ולנשים בהריון.
 5. התשובות הניתנות בעל פה על-ידי נציג ההזמנות והייעוץ הינן כלליות ולא רפואיות או אישיות. הנציגים אינם רופאים וכל דעה או אמירה בע"פ העלולה להיות מובנת כעצה או ייעוץ רפואי או מקצועי, למעט התייחסותו לדיאטה, רכיביה ותכונותיה, הינה מבוטלת מראש. בסופו של יום, המידע הקובע הוא זה הכתוב באתר זה בלבד. כל שאלה רפואית אישית ו/או בקשת ייעוץ רפואי או כזה, העשוי להיחשב כרפואי- אישי מנציג האתר לא ייענו. במידה ונמסרה תשובה כזו, העולה כדי תשובה רפואית, לרבות ייעוץ רפואי, יש לראות בהם כמבוטלים לכל דבר ועניין. חרף היות הדיאטה מורכבת מרכיבים צמחיים, תמיד רצוי להיוועץ ברופא האישי. מחובת המשתמש להתייעץ עם רופא טרם רכישה תוך הפנייתו לאתר לבחינת פירוט הרכיבים.
 6. אין להסתמך על המידע באתר בשום אופן לצורך קבלת הנחיות לגבי שימוש, שילוב השימוש, או הפסקת השימוש בתרופות אישיות.
 7. מרכיבי השיטה מורכבים  רכיבים צמחיים, נושאים תעודת כשרות הבד"ץ ומיוצרים במפעל "א.מ.ב. חווה חקלאית ירדן בע"מ" המנוהל באישורי ISO של מכון התקנים, תו GMP וקיבל את האישורים ממשרד הבריאות.
 8. המשתמש מתחייב לעשות בתכנית שימוש נכון בהתאם להוראות השימוש המופיעות והמתעדכנות באתר ובתכנית שקיבל לביתו  על מנת למקסם את אחוזי ההצלחה הגבוהים של השיטה.

רואים תוצאות מדהימות יום יום

לייעוץ והזמנות Call Now Button
דברי איתנו whatsapp
X
תפריט ניווט
דברי איתנו
לייעוץ והזמנות